psycholog biała

Mediacje


psycholodzy biała

Mediacje są nowoczesną, skuteczną pozasądową metodą rozwiązywania konfliktów z udziałem niezależnej osoby trzeciej mediatora-prawnika która pomaga stronom osiągnąć porozumienie. Mediacja na świecie robi ogromną karierę. W Europie i USA ok. 75 proc. spraw skierowanych do mediacji kończy się ugodą. Metoda ta jest tańsza i szybsza od rozstrzygania sporów przez sądy. Mediator pomaga osobom znajdującym się w sytuacjach konfliktu w poszukiwaniu i osiąganiu porozumienia.

Mediacje w Centrum Humanum prowadzone są przez mediatora-prawnika, odbywają się zgodnie z zasadami etyki mediacyjnej. To ludzki proces, bez procesu sądowego. Jest mniej przykry dla stron sporu niż rozprawa przed sądem. Mediacja może się odbyć na podstawie umowy z mediatorem (mediacja umowna), albo na skutek postanowienia sądu, kierującego sprawę do mediacji (mediacja sądowa). W procesie mediacji mogą być rozpatrywane wszelkie sprawy , które mogą być rozstrzygane w drodze ugody zawartej przed sądem.

Porozumienie zawarte przed mediatorem ma moc ugody zawartej przed sądem, po wydaniu postanowienia zatwierdzającego przez sąd oraz po nadaniu jej klauzuli wykonalności. Wszczęcie postępowania mediacyjnego przerywa bieg przedawnienia sporu.

Profesjonalne i sprawne działanie mediatora-prawnika daje możliwość – bez zbędnej zwłoki – na przygotowanie fachowych informacji, które pomogą w wypracowaniu porozumienia zgodnego z przepisami prawa.

Korzyści z mediacji: Gdy w grę wchodzą interesy i emocje, każda ze stron twardo obstaje przy swoim i nie potrafi zrozumieć stanowiska drugiej stron. powstaje zniekształcanie rzeczywistości. Dochodzi do impasu. Ludzie, którzy jeszcze niedawno byli małżonkami, partnerami w interesach, kontrahentami, czy współpracownikami stają się dla siebie wrogami. Wtedy stajesz przed dramatycznym wyborem i najczęściej wybierasz sąd, jako jedyne dostępne forum do rozwiązywania sporów. Konflikt jest rzeczą naturalną i można spróbować go rozwiązać. Gdy dojdziesz do przekonania, że sam nie poradzisz sobie w zaistniałej sytuacji, zamiast kierować sprawę do sądu, zwróć się o pomoc do kompetentnej osoby mediatora-prawnika. Także w przypadku gdy masz już sprawę w sądzie, możesz liczyć na pomoc mediatora.

Poniżej porównanie cech postępowania sądowego i mediacji.

KRYTERIUM SĄD MEDIACJA
OSOBA TRZECIA W SPORZE WŁADZA SĘDZIEGO
(WSKAZANY PRZEZ SĄD)
NEUTRALNY MEDIATOR
(WYBRANY PRZEZ STRONY)
ROLA PRAWNIKA WALKA O KORZYSTNY
WYROK DLA STRONY
DORADZTWO W CELU
ZAWARCIA UGODY
MIEJSCE W SĄDZIE (PUBLICZNIE) W przyjaznym miejscu
(POUFNIE)
PROCEDURA SFORMALIZOWANA NIESFORMALIZOWANA
POSTAWA STRON SPORU KONFRONTACJA STANOWISK WSPÓLNE POSZUKIWANIE ROZWIĄZAŃ
CZAS POSTĘPOWANIA DŁUGI KILKA SPOTKAŃ
ROZSTRZYGNIĘCIE,
WYNIK SPORU
WYROK
(WYGRANY I PRZEGRANY)
POROZUMIENIE ZA ZGODĄ
STRON (WYGRANY I WYGRANY)
KOSZTY WYSOKIE NISKIE ZWROT 3/4 WPISU SĄDOWEGO

Mediacje prowadzone są w każdej sprawie gdzie możliwe jest zawarcie ugody – głównie z zakresu:

Prawa rodzinnego - w sprawach rozwodowych, separacji, kontaktów i opieki nad dziećmi, alimentów, podziału majątku wspólnego, zobowiązań i innych konfliktach rodzinnych

Prawa cywilnego - w sporach dotyczących nieruchomości, zobowiązań umownych, odpowiedzialności za szkody, wierzytelności oraz spadków i darowizn

Prawa gospodarczego - w sporach między podmiotami gospodarczymi, należności wynikających z niezapłaconych: faktur, rachunków, not odsetkowych i innych

Prawa pracy - spory między pracodawcą a pracownikami

Prawa karnego –
mediacje pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą (sprawy kwalifikujące się do mediacji

Mediacja rodzinna - kiedy możemy jej potrzebować?

Konflikt - w sytuacji konfliktu rodzinnego( również konfliktowej relacji rodzic-dziecko) i małżeńskiego.
Rozstanie - w sytuacji, gdy małżonkowie stają w obliczu decyzji o rozstaniu.
Rozwód - w sytuacji okołorozwodowej, czyli przed rozwodem, (kiedy małżonkowie podjęli już decyzję o rozstaniu), w trakcie rozwodu, a także po rozwodzie, plany wychowawcze, kwestie regulujące opiekę nad dziećmi (zamieszkanie, szkoła, utrzymanie, relacje łączące z rodzicami i ich nowymi partnerami), ustalenia majątkowe i inne ważne kwestie dla dotychczasowych małżonków.

Kiedy mediacja ma sens?

kiedy stronom zależy na utrzymaniu dobrych relacji w przyszłości,

kiedy potrzebna jest konstruktywna dyskusja zamiast destruktywnej kłótni,

kiedy jest wiele płaszczyzn sporu (merytoryczne i emocjonalne),

kiedy strony chcą wspólnie decydować o sposobie rozwiązania konfliktu,

kiedy strony chcą same wypracować wspólne rozwiązanie, a mimo to nie są w stanie się porozumieć.

Mediator - czyli kim jest i jaka jest jego rola:

Mediator, to osoba bezstronna i neutralna, posiadająca odpowiednie przygotowanie merytoryczne i umiejętności interpersonalne. Kieruje procesem komunikacji między stronami i pozwala im dojść do optymalnego rozwiązania, satysfakcjonującego dla obu stron.

Rolą mediatora jest przede wszystkim:

pomóc stronom określić swoje interesy, i tym samym wypracować trwałe i satysfakcjonujące je rozwiązanie,

czuwać nad przebiegiem spotkania (mediator to “strażnik procedury”),

zachować bezstronność i neutralność wobec stron i przedmiotu sporu,

zagwarantować przejrzystość dochodzenia do porozumienia.

Rolą mediacji rodzinnej – jest pomoc w podejmowaniu przez strony konfliktu samodzielnych decyzji,mających na uwadze realną możliwość podtrzymywania więzi rodzica z dzieckiem pomimo rozpadu związku. Rozstanie nie polega na zerwaniu związków z przeszłością i nie przekreśla faktu, że małżonkowie nadal są rodzicami swoich dzieci.

MEDIACJE SĄ DLA KAŻDEGO!

POMOC PSYCHOLOGICZNA I PEDAGOGICZNA

TERAPIA UZALEŻNIEŃ

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

NATUROTERAPIA

NIEPŁODNOŚĆ

GRUPY SOCJOTERAPEUTYCZNE

SZKOLENIA I WARSZTATY

MEDIACJE

START | O NAS | NASI SPECJALIŚCI | POMOC ONLINE | O NAS W MEDIACH | CENNIK | POLITYKA ŚRODOWISKOWA | KONTAKT

Współpraca z :

Dane kontaktowe: ul. Chłodna 8 , Biała, email: biuro@centrumpsychoterapii.com.pl, tel: +48 77 3415904, tel.kom.: 520 611 902

'"Lepiej".PL' - Psycholog Warszawa